• Polerady (1)
  • Prag (1)
  • Karls-Universität Prag (1348-1882) (1)