• Bohorodchany (1)
  • Bohorodchany (1)
1 Ergebnis
Name geboren am geboren in gestorben am gestorben in Beruf
Schreier, Uri Schrage Feiwel HaLevi 02. 07. 1819 Bohorodchany 22. 11. 1898 Bohorodchany Religionen und Theologie, Religionen und Theologie >> Rabbiner