• Zhivachov (1)
  • Lemberg (1)
1 Ergebnis
Name geboren am geboren in gestorben am gestorben in Beruf
Teodorowicz, Józef Teofil 25. 07. 1864 Zhivachov 05. 12. 1938 Lemberg Religionen und Theologie, Religionen und Theologie >> Erzbischof